Marc Jacobs 副線 The Marc Jacobs 登場!換了名字,只會舊調重彈嗎?

與史努比聯乘打頭陣:闊別 4 年,Marc Jacobs 副線換了名字回歸!

By Ashley Pang ·