Selena Gomez 回歸後首隻 MV 迅速衝破五百萬,也讓粉絲好奇專輯背後的意涵 ...

新 MV 馬上突破百萬點閱!Selena Gomez 傷癒回歸,不禁讓人好奇作品背後的意涵是 …

By Amber Ku ·
·