Jennifer Lawrence 將飾演傳奇才女 Zelda Fitzgerald,影評人一致認定奧斯卡在望的原因是…

Jennifer Lawrence 將飾演傳奇才女 Zelda Fitzgerald!未開拍就被認定奧斯卡在望的原因是?!

By Sherry Yeung ·
·