Christian Louboutin 紅底鞋大師的巴黎大宅

走進 Christian Louboutin 的巴黎大宅!除收藏鞋子外他竟然也愛威廉王子?!

By Sherry Yeung ·