Kim Kardashian 開腔維護哈里和梅根:「無人是完美的。」

Kim Kardashian 開腔維護哈里和梅根:「無人是完美的。」

By Ashley Pang ·