Kylie Jenner 不愛傳統潤膚膏,透露自己習慣用天然油來滋潤身體皮膚!

不愛傳統潤膚膏,Kylie Jenner 透露自己習慣用這產品來滋潤身體皮膚!

By Crystal Chan ·
·