Nike 86 Logo 經典老帽看似平凡,卻因為這個細節一曝光便造成熱銷!

這頂看似平凡的 Nike 老帽,卻因這個細節一曝光便造成熱賣!

By Polly Tsai ·
·